FopZ digitale fotodagboek


overzicht 2001

Mei 2001

april 2001
juni 2001 >

4 mei 2001
Kees & Pat > B'lona /
Leo, Alie & Leo
6 mei 2001
Schiphol / Pokemon
Supertrainer Showdown
7 mei 2001
Leo
10 mei 2001
Leo: Cleane Bilge /
4x gat in voordek
11 mei 2001
Leo: voorplecht met cariës
10 foto's 16 foto's 5 foto's 15 foto's 13 foto's

12 mei 2001
Leo: 2 witte dekjes
13 mei 2001
Verjaardag Anna & Marijke
14 mei 2001
Puzzel-Hans / Hypotheek-
Pieter / Groene-Leo
15 mei 2001
Vondelkade Bi-Weekly
Report / Leo 2.0 / borrel AT5
16 mei 2001
Vondelkade Update / Misc
4 foto's 26 foto's 8 foto's 35 foto's 14 foto's

17 mei 2001
Studio
18 mei 2001
Amsterdam > New York
18 mei 2001
Kate's / Times Square /
Dublin House / Big Nick's
19 mei 2001
Central Park / Macy's /
Greenwich Village
20 mei 2001
AIDS walk / Amsterdam Avenue Festival / J&R /
Liberty Helicopter Tour /
SOHO / Lombardi's
4 foto's 39 foto's 46 foto's 61 foto's 93 foto's

21 mei 2001
Cafe Lalo / Barnes &
Noble / Shrek / Food Emporium / TV-dinner
22 mei 2001
Big Nick's / American
Museum of Natural History / Dublin House / Big Nick's
23 mei 2001
Kate's / Greenwich Village / Petshops / Chelsea- Market/Pier / Niagara / Yaffa
24 mei 2001
Rockefeller Centre / On Top of the World [WTC] / Lower East Side / East Village
25 mei 2001
Kate's /Central Park / Guggenheim / Whitney / East Village / Dublin House
56 foto's 85 foto's 84 foto's 80 foto's 88 foto's

26 mei 2001
[katerdag] Nascar / Pano Kate's / Riverside Park
27 mei 2001
Commercials / Kate's / Big Nick's / Broadway / Late Show / NBC shoppe / Disney shoppe / Central Park / vertrek
28 mei 2001
Schiphol
29 mei 2001
Vark / Nieuwmarkt / Leo / Fiets-Ly
30 mei 2001
Studio / Raamgracht
65 foto's 97 foto's 1 foto 8 foto's 5 foto's

31 mei 2001
Studio / Misc
11 foto's

< home Hosted by Driebit