FopZ-FotoDagBoek


overzicht 2004

December 2004
november 2004

1 december 2004
CapTV / The Incredibles
2 december 2004
Ontruiming Spaarndammerdijk
3 december 2004
Joods Historisch Museum
6 december 2004
Els / Pizza
7 december 2004
CapTV / Haar Atelier
10 fotos/10 movs/2 snds 8 fotos 34 fotos 5 fotos 8 fotos/1 mov

8 december 2004
CapTV / Bordeaux
9 december 2004
CapTV / Den Haag / Klaas
10 december 2004
Barbizon / CapTV
11 december 2004
Visual Sensations Haarlem
12 december 2004
Roeiers & Zwanen
6 fotos 25 fotos/1 mov/1 snd 9 fotos 42 fotos/6 snds/27 movs 5 movs

13 december 2004
CapTV
14 december 2004
VK
15 december 2004
CapTV / VK / Beam
16 december 2004
opbouw HMH
17 december 2004
HMH
12 fotos/1 mov 1 foto 11 fotos/3 movs 6 fotos 53 fotos/2 snds/11 movs

19 december 2004
Itchy & Scratchy / bekenden in de media
20 december 2004
CapTV
21 december 2004
CapTV / Tam&Ly / Yule
23 december 2004
Haringvliet
24 december 2004
Seizoens-Groeten
7 fotos 1 foto 22 fotos/3 movs 1 foto 1 foto

25 december 2004
Kerst bij Chris & Mieke
26 december 2004
Kerst bij Peer & Marijke
27 december 2004
Briscol / EyeToy
28 december 2004
Briscol / Sneeuw
28 december 2004
Briscol: Foto's Klaas
56 fotos/19 movs/22 snds 22 fotos/11 movs 15 fotos/13 movs 29 fotos/1 mov 4 fotos

29 december 2004
Briscol / Mini / Durbuy
31 december 2004
Oudjaar bij Kees & Marloes
23 fotos/8 movs 69 fotos/7 movs/3 snd

< home Hosted by Driebit