FopZ-FotoDagBoek


overzicht 2012 september 2012  < augustus 2012
oktober >

1 september 2012
Lescun
2 september 2012
Lac de Lhurs
3 september 2012
Lescun
4 september 2012
Lescun - Arlet
5 september 2012
Arlet - Candachu
15 fotos 21 fotos/1 mov 2 fotos 20 fotos 47 fotos

6 september 2012
Candachu - Ayous
7 september 2012
Ayous
8 september 2012
Ayous - Plombie
9 september 2012
Plombie - Arrémoulie
10 september 2012
Arrémoulie - C. Plano
41 fotos/1 mov 56 fotos 43 fotos/3 movs 36 fotos 42 fotos

11 september 2012
Campo Plano - Wallon
12 september 2012
Wallon
13 september 2012
Wallon - O. des Gaubes
14 september 2012
O. des Gaubes - Canau
15 september 2012
Canau - Gavarnie
12 fotos 37 fotos 34 fotos/1 mov 28 fotos 16 fotos

16 september 2012
Gavarnie
17 september 2012
Gavarnie - Espuguettes
18 september 2012
Espuguettes - Heas
19 september 2012
Heas - le Plan
20 september 2012
St-Lary - Pau
17 fotos 15 fotos 24 fotos 32 fotos 19 fotos

21 september 2012
Pau
22 september 2012
Parijs
28 september 2012
Chez Alie
29 september 2012
R&M 12 jaar
30 september 2012
Utr. H'rug
16 fotos 2 fotos 6 fotos 2 fotos 6 fotos

< home Hosted by Driebit